logo
เคมีบำบัดน้ำเสีย
ลำดับที่ สารเคมี ชื่อไทย รายละเอียด แหล่งผลิต
1 Activated Carbon (Powder,Granular) แอกติเวทเต็ดคาร์บอน
ชื่อเคมี : แอกติเวทเต็ดคาร์บอน
สูตร :
ลักษณะทางกายภาพ :  เป็นถ่านที่มีสมบัติพิเศษที่ได้รับการเพิ่มคุณภาพหรือประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้มีสมบัติหรืออำนาจในการดูดซับสูง เนื่องจากมีรูพรุนขนาดเล็กเกิดขึ้นจำนวนมาก และขนาดรูพรุนก็แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรรมวิธีในการผลิตและวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
บรรจุภัณฑ์ : 20 , 25 Kgs./Bag
China ,Thailand
2 Aluminium Sulphate 16 %(ALUM) (LUMP, KIPBLE, POWDER) อลูมิเนียมซัลเฟต (สารส้ม) (ชนิดก้อน, เม็ด, ผง)
ชื่อเคมี : อลูมิเนียมซัลเฟต (สารส้ม) (ชนิดก้อน, เม็ด, ผง)
สูตร :  AI2(SO4)3
ลักษณะทางกายภาพ : สารส้ม (Aluminium Sulfate)  เป็นเกลือเคมีประเภทหนึ่ง มีลักษณะเป็นผลึก หรือก้อนสีขาวใสออกขุ่นเล็กน้อย มีรสเปรี้ยวฝาด ไม่มีกลิ่น คงทนต่อสภาวะแวดล้อม ละลายน้้าได้ดี
บรรจุภัณฑ์ : 25,50 Kgs./Bag
Thailand
3 Alumminium Sulphate 8% (LIQUID) อลูมิเนียมซัลเฟต (สารส้มน้ำ)
ชื่อเคมี : อลูมิเนียมซัลเฟต (สารส้มน้ำ)
สูตร :  KAl(SO4)2.12H2O
ลักษณะทางกายภาพ : ละลายได้ในน้ำและส่วนใหญ่ใช้เป็นสารจับตัวเป็นก้อน (ส่งเสริมการชนกันของอนุภาคโดยการทำให้เป็นกลาง) ในการทำให้น้ำดื่มบริสุทธิ์และโรงบำบัดน้ำเสียและในการผลิตกระดาษ
บรรจุภัณฑ์ : TANK CAR, 25 Kgs./Drum
Thailand
4 Ammonium Chloride 99.5% แอมโมเนียมคลอไรด์ 99.5%
ชื่อเคมี : แอมโมเนียมคลอไรด์ 99.5%
สูตร : NH4Cl
ลักษณะทางกายภาพ : ผงผลึกสีขาวละลายน้ำได้ มีรสขม ในธรรมชาติ เป็นสารที่เกิดตามแหล่ง ภูเขาไฟ เกิดเป็นหินภูเขาไฟตามปล่องภูเขาไฟ
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
China ( Tiaujin)
5 Ammonium Hydroxide 27% แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ 27%
ชื่อเคมี : แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ 27%
สูตร :
ลักษณะทางกายภาพ : "แอมโมเนียน้ำ หรือ สารละลายแอมโมเนีย เป็นสารละลายระหว่างก๊าซแอมโมเนียและน้ำ แอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์มีสถานะเป็นของเหลว ใส และมีกลิ่นเฉพาะเช่นเดียวกับก๊าซแอมโมเนียโดยก๊าซแอมโมเนียสามารถละลายในน้ำได้ถึง 27%"
บรรจุภัณฑ์ : 18,22 Kgs./Drum
Thailand
6 Anti-Foam Agent แอนตี้โฟม (สารลดฟอง)
ชื่อเคมี : แอนตี้โฟม (สารลดฟอง)
สูตร :
ลักษณะทางกายภาพ : สารลดฟอง หรือสารป้องกันการเกิดฟอง คือสารเคมีปรุงแต่งชนิดหนึ่งที่สามารถลดหรือขัดขวางการเกิดฟอง ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีของเหลวมาเกี่ยวข้อง นิยามของคำว่าสารป้องกันฟอง (Antifoam) หรือสารลดฟอง (Defoamer) นั้น ในบางครั้งมีการใช้สลับไปมาอยู่บ่อย ๆ
บรรจุภัณฑ์ : 20 Kgs./Drum
USA
7 Boric Acid (Powder , Granular) กรดบอริค (ผง , เม็ด)
ชื่อเคมี : กรดบอริค (ผง , เม็ด)
สูตร : H3BO3     
ลักษณะทางกายภาพ : กรดบอริค เป็นสารใส ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี เป็นผลึกหรือผงสีขาวบางครั้งเป็นเงาคล้ายไข่มุก ละลายได้ดีในน้ำและแอลกฮอล์จะละลายได้ดียิ่งขึ้นในน้ำร้อนและกลีเซอรอล กรดบอริคจะระเหยในไอน้ำเมื่อให้ความร้อนถึง 100 องศาเซลเซียส จะสูญเสียน้ำ
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
USA,Turkey,Russia
8 Calcium Chloride 74%,75%,77% แคลเซียมคลอไรด์ (เม็ด,เกล็ด)
ชื่อเคมี : แคลเซียมคลอไรด์ (เม็ด,เกล็ด)
สูตร : CaCl2
ลักษณะทางกายภาพ : มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว ใช้มากในงานอุตสาหกรรมทั่วไป อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหรรมการเกษตร เป็นสารที่ดูดซับความชื้น และละลายได้ดีในน้ำ
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
China ,Japan
9 Calcium Hydroxide (Hydrated Lime) แคลเซียมไฮดรอกไซด์
ชื่อเคมี : แคลเซียมไฮดรอกไซด์
สูตร : Ca(OH)₂
ลักษณะทางกายภาพ : เป็นสารประกอบอนินทรีย์ที่มีสูตรเคมีคือ Ca(OH)2 ลักษณะเป็นผลึกไม่มีสีหรือผงสีขาว ได้จากการเจือจางแคลเซียมออกไซด์กับน้ำ สารละลายอิ่มตัวของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ รู้จักในชื่อน้ำปูนใส
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
Thailand
10 Calcium Hypochlorite 65%, 70% คลอรีน 65%, 70%( ผง, เกล็ด)
ชื่อเคมี : คลอรีน 65%, 70%( ผง, เกล็ด)
สูตร : Ca(ClO)₂
ลักษณะทางกายภาพ : คลอรีนผง หรือ แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ เป็นรูปแบบของคลอรีนที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ใช้สำหรับฆ่าเชื้อวัตถุดิบและฆ่าเชื้อน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งมีทั้งชนิดที่เป็นผง และชนิดอัดเป็นเม็ด ตามความเข้มข้นของคลอรีนออกฤทธิ์
บรรจุภัณฑ์ : 50,40 Kgs./Drum
China