logo
นโยบายการดำเนินงานของบริษัท
นโยบายการดำเนินงาน
บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
1. นโยบายด้านความปลอดภัย
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงานด้วยการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ในสถานที่ทำงานให้เหมาะสม รวมทั้งอบรมพนักงานให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย และใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างถูกต้องเหมาะสม
2. นโยบายสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญ ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ในการดำเนินงาน จึงได้กำหนดนโยบาย ให้มีการลดปริมาณของเสีย และการนำกลับมาใช้ ใหม่, การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า, การวางมาตรฐานการบำบัดน้ำเสีย และการบำบัด กลิ่นเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
3. นโยบายมาตรฐานการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ มีข้อกำหนดและระเบียบข้อบังคับการทำงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ สากลและข้อกำหนดตามกฎหมาย รวมทั้งมีการฝึกอบรมขั้นตอนการปฏิบัติงานให้แก่ พนักงานอยู่เสมอ เพื่อให้ได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพ เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
4. นโยบายความพึงพอใจ
บริษัทฯ มุ่งเน้นในการฝึกอบรม ปรับปรุงและพัฒนาการทำงาน เพื่อให้ได้สินค้าและบริการ ที่ดี สร้างความพึงพอใจสูงสุดสำหรับลูกค้า