logo
ประวัติความเป็นมา

บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2544 ด้วยทุนจดทะเบียน เริ่มต้น 2 ล้านบาท โดยในช่วงแรกของการดำเนินงาน บริษัทฯประกอบกิจการเกี่ยวกับการซื้อขาย ยางพารา, ไม้ยางพารา, และ เคมีสิ่งทอ จนกระทั่งในปี พ.ศ.2549 ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสและ การเติบโตของธุรกิจเคมีภัณฑ์ จึงได้ปรับเปลี่ยนการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้น ทางด้านธุรกิจเคมีภัณฑ์ และมีการขยายการลงทุนในด้านต่างๆ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกๆด้าน

ปัจจุบัน บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท โดยมีการขยายการลงทุนใน ด้านการผสมและแบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์, การลงทุนในด้านคลังสินค้า, การ ลงทุนในด้านการขนส่ง, รวมทั้งการลงทุนทางด้านห้องปฏิบัติการและการ พัฒนาผลิตภัณฑ์