logo
Activated Carbon (Powder,Granular)
แอกติเวทเต็ดคาร์บอน
Activated Carbon (Powder,Granular)
 • ชื่อเคมี
  : แอกติเวทเต็ดคาร์บอน
 • สูตร
  :
 • ลักษณะทางกายภาพ
  :  เป็นถ่านที่มีสมบัติพิเศษที่ได้รับการเพิ่มคุณภาพหรือประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้มีสมบัติหรืออำนาจในการดูดซับสูง เนื่องจากมีรูพรุนขนาดเล็กเกิดขึ้นจำนวนมาก และขนาดรูพรุนก็แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรรมวิธีในการผลิตและวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
 • บรรจุภัณฑ์
  : 20 , 25 Kgs./Bag
 • แหล่งผลิต
  : China ,Thailand
MSDS SPEC