logo
เคมีภัณฑ์ทั้งหมด
ลำดับที่ สารเคมี ชื่อไทย รายละเอียด แหล่งผลิต
1 Xanthan Gum แซนแทนกัม
ชื่อเคมี : แซนแทนกัม
สูตร :
ลักษณะทางกายภาพ : "xanthan gum เป็นโครงสร้างเชิงซ้อนของ exopolysaccharide มีลักษณะเป็นผงสีขาวถึงสีแทน ถูกน้ามาใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารหลายประเภท แต่โดยทั่วไปน้ามาใช้ในเครื่องปรุงรส เช่น น้้าสลัด, ซอส, แยม และผลไม้กระป๋อง ช่วยให้เกิดความหนืดและช่วยรักษาเสถียรภาพของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังมีการนำไปใช้ในการท้าไอศกรีมเพื่อรักษาเนื้อสัมผัสที่นุ่มลื่นและป้องกันการเกิดผลึกน้้าแข็ง สามารถน้ามาใช้ แทน gluten ในผู้เป็นโรคเซลีแอคได้"
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
China